Panel používateľa

Garant služieb | Discovery Core & Strategy Insights

Garant poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb

V poradenských, konzultačných a vzdelávacích službách sa zameriavame sa na strategické poradenstvo v oblasti rozvoja jednotlivých osobností i celých spoločností. Poskytované služby sú odborne garantované a poskytované majiteľom poradenských spoločností PaedDr. Ľubošom Ďurdiakom, PhD., AFIAP. V prípade projektov väčšieho rozsahu v oblasti vzdelávania si osobne vyberá spolupracovníkov – odborníkov na požadované oblasti. Profesionálny odborný základ poskytovaných  služieb nadväzuje na nižšie uvedený kariérny profil PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP a na jeho dlhoročné skúsenosti z praxe. O našom efektívnom a jedinečnom prístupe v praxi si môžete prečítať referencie klientov a rozhovory s odbornými názormi v médiách, ktoré ho v priebehu jeho poradenskej praxe oslovili.

 

Discovery Core & Strategy Insights
Prehľad inakosti našej agentúry a poskytovaných služieb v podobe myšlienkovej mapy

Discovery Core & Strategy Insights | Rýchly prehľad pre vás v podobe myšlienkovej mapy | psychotrend.sk

Vzdelanie a odborné zameranie

 • PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odboroch psychológia a pedagogika (2000). Za vynikajúce študijné výsledky a odbornú publikačnú činnosť bol ocenený ministrom školstva Slovenskej republiky Pamätným listom svätého Gorazda (1999).
 • Je absolventom výcvikových programov Inštitútu Virginie Satirovej v SR (Pomoc v kríze po stratách I, Pomoc v kríze po stratách II, Rodinné väzby), predmetom ktorých boli okrem hodín teórie i hodiny zážitkového učenia a nácviku konkrétnych zručností.
 • Od februára 2005 do júna 2008 uplatňoval svoje odborné schopnosti i skúsenosti na pozícii vedúci psychologikej poradne na UKF v Nitre, v rámci ktorej založil a riadil aj jej e-poradňu.
 • V rokoch 2003 - 2005 pôsobil ako zástupca Katedry pedagogickej psychológie na UKF v Nitre a v rokoch 2005 - 2006 sa stal prodekanom pre rozvoj PF UKF v Nitre a zároveň i členom jej vedeckej a umeleckej rady. 
 • Počas svojho odborného rastu a poradenskej praxe absolvoval mnoho medzinárodných prednášok, vzdelávacích a interaktívnych workshopov svetovo uznávaných osobností v oblasti poradenstva, napr. "Brief Coaching for Lasting Solutions" (Master Certified Coach, riaditeľ najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku Peter Szabó, Švajčiarsko), "Gestalt Coaching" (Master Certified Coach, zakladateľ a riaditeľ Academy of Executive Coaching, prezident EMCC UK John Leary - Joyce, Veľká Británia), "Working with the "Stuck" clients" (Master Certified Coach a Managing Director spoločnosti Corporate Potential Ltd, Veľká Británia), "How companies today get the best out of coaching: Real coaching success stories and the pitfalls to avoid" (Frank Bresser, autor publikácie "The global business guide for the successful use of coaching in organisation", za ktorú získal na svetovom kongrese ľudských zdrojov cenu "Global HR Excellence Award 2011", Nemecko), "Transforming Lives and Building Economies with Coaching" (Master Certified Coach, zakladateľ Executive Coach International a Real Works International v Singapure Kelvin Lim, Singapur).
 • Vo svojom poradenskom pôsobení sa venuje najmä poznávaniu skrytých jadrových vlastností osobnosti človeka a ich rozvíjaniu. /viď Jedinečnosť služieb/.


Výnimočná schopnosť porozumieť človeku

 • Okrem odborného vzdelania doktor Ľuboš Ďurdiak vo svojej poradenskej práci uplatňuje aj svoje mimoriadne schopnosti porozumieť človeku a dokáže presne identifikovať a pomenovať jeho jadrové povahové i charakterové vlastnosti už na prvom poradenskom stretnutí. Každé stretnutie je tak veľmi individuálne a jedinečné, pretože vychádza z jedinečných povahových vlastností človeka, ktorý má záujem osobnostne rásť a napredovať. Už na prvom stretnutí spozná príčinu vašich problémov a odporučí vám najvhodnejšie riešenia pre rozvoj vašej osobnosti, v prípade vášho záujmu identifikuje skutočných lídrov vo vašom tíme a navrhne strategické riešenia pre napredovanie vašej firmy.

 • O tomto novom prístupe v poradenstve a personálnej analýze osôb si môžete prečítať viac v časti REFERENCIE SLUŽIEB. Na tomto mieste uvedieme niektoré krátke citáty významných osobností:

 • Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch. (Celá referencia...)
  Ing. Marcela Cerulíková
  riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

 • "Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!" (Celá referencia...)
  Frank Jalsovsky
  výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

 • "Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!". (Celá referencia...)
  Ing. Pavel Geršl
  oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

 • Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok. (Celá referencia...)
  Richard Páleník
  riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom
  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

 • "Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda." (Celá referencia...)
  Ing. Milan Jalšovský
  riaditeľ obchodného zastúpenia pre SR SCHRACK SECONET AG

 • "Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov." (Celá referencia...)
  Ing. Peter Daubner
  riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Rozvíjanie nadobudnutých odborných znalostí i zručností

 • O svoje názory a skúsenosti sa delí so širokou verejnosťou od roku 1998 prostredníctvom vyše 50. svojich publikačných výstupov v podobe odborných článkov a kníh (pozri nižšie), ale aj formou prednášania a vedenia seminárov a workshopov zo psychológie v univerzitnom prostredí pre interných i externých študentov z rôznych oblastí ich pracovného života, ale aj formou prednášok pre seniorov na univerzite tretieho veku a v podnikateľskom prostredí. Doteraz sa aktívne zúčastnil niekoľkých medzinárodných odborných konferencií.
 • V rokoch 2004 - 2008 pôsobil ako odborný poradca a v rokoch 2005 – 2008 aj ako vedúci Psychologickej poradne PF UKF v Nitre, kde poskytoval odborné poradenské služby študentom, ich rodičom i zamestnancom univerzity nielen formou klasického poradenstva, ale aj elektronickou formou využívaním pokročilých možností internetu.
 • Od vzniku časopisu Pán učiteľ (2005), ktorý má celoslovenskú i zahraničnú pôsobnosť, je členom jeho redakčnej rady a jeho stálym dopisovateľom.
 • Od roku 2008 je členom expertného tímu pre výchovné poradenstvo pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.
 • Od roku 2009 je PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP členom Slovenskej asociácie koučov.
 • Od roku 2015 je členom Slovenského zväzu fotografov a Slovenskej federácie fotografov, ktorá zastupuje na Slovensku Medzinárodnú federáciu fotografického umenia (FIAP).


Výskumy a projekty

 • Svoju výskumnú prácu zameriava na oblasť sebapoznávania, sebarozvoja, sebavýchovy, výchovného a kariérového poradenstva, psychohygieny a duševného zdravia, celoživotného sebavzdelávania, e-learningu a vzdelávania dospelých. Viaceré projekty realizoval ako hlavný riešiteľ, koordinátor, alebo spoluriešiteľ v projektoch Štátneho programu výskumu a vývoja SR, Európskeho sociálneho fondu, Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied a Rozvojových projektov Ministerstva školstva SR.


Agentúra PSYCHOTREND /personálno-poradenská a vzdelávacia agentúra/

 • Svoje odborné i praktické skúsenosti uplatňuje PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP v praxi ako podnikateľ už od roku 2001 predovšetkým ako strategický konzultant a psychologický expert pre veľké i malé spoločnosti. /viď portfólio a objednávku služieb/.
 • Od roku 2001, kedy založil agentúru PSYCHOTREND a začal podnikať v tejto oblasti v rámci živnostenského oprávnenia, nadobudol bohaté skúsenosti a vyvinul originálny systém zameraný na efektívnu podporu a rozvoj ľudského kapitálu vo firmách a inštitúciách. Personálno-poradenské a vzdelávacie služby, ktoré poskytuje prostredníctvom svojej agentúry, sa vyznačujú vysokou profesionalitou. Originálne firemné know-how zvýrazňuje jedinečnosť a vysokú validitu týchto služieb, na základe čoho je vyhľadávaným odborníkom v oblasti personálneho poradenstva, ktorého pozitívne výsledky v jednotlivých spoločnostiach sú veľmi rýchle a hmatateľné.
 • Na základe dlhoročných skúseností, špecifických schopností a odbornej profilácie sa PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. vypracoval na špičkového odborníka v strategickom poradenstve v oblasti poznania a formovania osobnosti človeka ako aj formovania a rozvoja tímov a celých spoločností. Od roku 2001 zrealizoval viac ako 3500 poradenských stretnutí prostredníctvom osobného stretnutia, viac ako 3500 plnohodnotných poradenských kontaktov formou komunikácie cez e-mail a vyše 3000 plnohodnotných poradenských kontaktov formou telefonického rozhovoru, prípadne cez komunikačný program Skype.
 • Väčšina týchto poradenských stretnutí a kontaktov bola realizovaná v business sfére. Klientmi boli osoby rôzneho veku a z rôznych pracovných pozícií - od top manažérskych po zamestnancov v tzv. predných líniách, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi.
 • V roku 2012 založil spoločnosť Discovery Trend s.r.o., ktorá je tiež zameraná na poradenskú činnosť v oblasti poznania a rozvoja osobnosti človeka. Na rozdiel od živnostenskej licencie agentúry PSYCHOTREND, táto forma podnikania je zatiaľ využívaná iba podľa potreby pre neplatcov DPH.
 • Naša spoločnosť PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. - PSYCHOTREND získala certifikát "Dôveryhodná firma 2016". Podľa externej nezávislej organizácie Centrum Výskumu Názorov Zákazníkov tento Certifikát potvrdzuje vysokú kvalitu poskytovaných služieb za 15 rokov existencie našej spoločnosti (2001 - 2016). Boli sme ocenení za profesionálny prístup k zákazníkom, za zodpovedné vedenie podniku, bezúhonnosť, etiku vo výkone činnosti a spoľahlivý prístup k záväzkom voči zákazníkom a k partnerom.


Spolupráca

 • Medzi spoločnosti, ktoré si objednali služby formou poradenstva, koučovania, personálnych auditov, ako aj formou účasti vo výberových komisiách, na prednáškach alebo workshopoch od agentúry PSYCHOTREND, patria spoločnosti z oblasti právneho, realitného, finančného poradenstva, spoločnosti z oblasti bankových služieb, telekomunikačných služieb, firmy poskytujúce služby v oblasti stavebného i automobilového priemyslu, high-tech spoločnosti v oblasti bezpečnostnej techniky, spoločnosti prevádzkujúce maloobchod i veľkoobchod, poskytujúce gastronomické služby, barový cathering a poradenstvo v oblasti gastronómie i wellness. Názory a skúsenosti s poradenskými službami si môžete pozrieť v časti referencie.


Psychológia fotografie
Fotografovanie patrí medzi aktívne záujmy doktora Ľuboša Ďurdiaka. V umení fotografie sa snaží spájať roluRozhovor pre časopis ZISK MANAŽMENT o netradičných spôsoboch poznávania potenciálu ľudí psychologického experta a fotografa v jednej osobe, vďaka čomu jeho snímky získavajú hlbšie dimenzie. Orientuje sa na psychologické fotoportréty, zátišia, ale aj na dokumentárnu a reportážnu fotografiu zameranú na súčasné i historické momenty. Zaujímavé žiarivé snímky s inovatívnymi prvkami vytvára aj v oblasti produktovej a reklamnej fotografie. Podľa referencií klientov majú jeho fotografie psychologický podtext a originálne výtvarné stvárnenie, vďaka čomu dosahujú vynikajúce ohlasy. Fotografie PaedDr. Ľuboša Ďurdiaka, PhD., AFIAP zaznamenali pozitívne ohlasy a úspechy aj vo viacerých fotografických časopisoch v Českej republike (Československá Fotografie, Digitální foto magazín, FotoVideo), kde sa v rámci vypísaných súťaží umiestnili na prvom a treťom mieste. Mnohé ďalšie jeho fotografie môžete nájsť publikované v týchto časopisoch na stránkach, kde prinášajú pre svojich čitateľov inšpirácie v podobe vybraných súťažných fotografií. Jeho fotografie boli ocenené alebo uznané a akceptované na 30. salónoch v pätnástych krajinách po celom svete medzinárodnými fotografickými organizáciami ako je Medzinárodná federácia fotografického umenia - Fédération Internationale de l´Art Photographique (FIAP) so sídlom v Paríži, Americká fotografická asociácia - Photographic Society of America (PSA) so sídlom v Oklahoma City, Kráľovská fotografická spoločnosť - Royal Photographic Society so sídlom v Londýne, Deutscher Verband für Fotografie e.V. (DVF) - Nemecká spoločnosť pre fotografiu so sídlom v Essene, Federation of Indian Photography - Federácia indickej fotografie so sídlom v Kolkate (FIP), Česká federácia fotografického umenia so sídlom v Prahe (ČFFU) a Zväz slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku (ZSF) ai. V januári 2016 bol doktorovi Ľubošovi Ďurdiakovi pridelený medzinárodný umelecký titul AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique) od Medzinárodnej federácie fotografického umenia (FIAP) spadajúcej pod UNESCO. Vybrané fotografické práce doktora Ďurdiaka sú uložené v depozite Musée de l´Elysée vo švajčiarskom Lausanne ako súčasť medzinárodného kultúrneho dedičstva.


Výber z odbornej publikačnej činnosti:

 • Sú slabí žiaci naozaj slabí? (Brno 1998),
 • Vo vyhni stresu (Bratislava 2000),
 • Psychologická problematika mentálnej hygieny mladých ľudí (Nitra 2000),
 • Psychohygiena mladého človeka (Nitra 2001),
 • Nadanie je charakteristikou každého človeka (Brno 2002),
 • E-learning ako spôsob celoživotného (seba)vzdelávania (Nitra 2003),
 • Význam psychohygieny v prostredí rodiny a školy (Nitra 2004),
 • Sebavzdelávanie ako spôsob riešenia životných problémov u mladých ľudí (Nitra 2004),
 • Vplyv masovokomunikačných prostriedkov na psychiku človeka (Bratislava 2005),
 • Vplyv sebavzdelávania na kvalitu života (Prešov, 2005)
 • Manažment vzdelávania dospelých (Nitra 2005),
 • Význam psychohygieny pri telesnej záťaži (Hradec Králové 2006),
 • Odpočívame efektívne? (Bratislava 2006),
 • Psychohygiena v živote človeka (Bratislava 2006),
 • Pozitívne i negatívne aspekty vplyvu médií na duševné zdravie človeka (Nitra 2006),
 • Vnímame a poznávame jeden druhého správne? (Bratislava 2006),
 • Vplyv rodinného prostredia na formovanie osobnosti človeka (Bratislava, 2006),
 • Syndróm psychického vyhorenia – súčasť (nielen) učiteľskej profesie (Bratislava 2006),
 • Význam sociálnej opory pri zvládaní syndrómu psychického vyhorenia (Bratislava 2006),
 • Vzdelávanie sa v modernej Európe (Nitra 2007),
 • O adekvátnom sebapoznávaní alebo "vo svojom oku ani brvno nevidíme" (Bratislava 2007),
 • Možnosti sebavzdelávania v procese podpory duševného zdravia človeka v súčasnej informačnej spoločnosti (Nitra 2007),
 • Psychologické aspekty výchovného a kariérového poradenstva (Nitra 2007),
 • Význam osobných vzorov pri prevencii vzniku závislostí (Bratislava 2008),
 • Psychohygiena. Cesta k duševnému zdraviu (Bratislava 2008),
 • Správne rozhodovania a rozhodnutia v našom živote (psychohygiena.sk, 2010),
 • Psychohygiena - kľúč k úspechu (psychohygiena.sk, 2010),
 • Kríza manažéra ako stimul zlepšenia kvality života (psychohygiena.sk, 2010),
 • Myslieť psychohygienicky (psychohygiena.sk, 2010),
 • Psychohygiena voľného času (Bratislava 2011),
 • Výtvarné umenie ako prostriedok psychohygieny (Bratislava 2012),
 • Nezamestnanosť mladých ľudí, alebo ako sa uplatniť na trhu práce (Bratislava 2012),
 • Ako na efektívne a zodpovedné podnikanie (Bratislava 2012),
 • Každý človek nosí masku, ktorú ukazuje iným (prepodnikatela.sk, 2014)
 • Potreba sebareflexie a sebapoznania (psychohygiena.sk, 2014),
 • Sebavzdelávanie mení spôsob ako sa pozeráme na svet (psychohygiena.sk, 2014).
 • Muž a žena. Obaja z jednej planéty (psychohygiena.sk, 2015)
 • Psychologický účinok fotografie (psychohygiena.sk, 2015)
 • Sebadôvera nie je nemenná konštanta (psychohygiena.sk, 2015)
 • Každý môže byť krásny. Nie každý však dokáže prijať sám seba. netradičné nástroje sebapoznávania a odhalenia potenciálu ľudí. (Zisk manažment, 2016)
 • CESTA K ZDRAVEJ DUŠI - 110 tajomstiev psychohygieny v originálnych otázkach a odpovediach (eKniha, Nitra, 2017)

 

(späť na začiatok stránky)

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie