Panel používateľa

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

pre nákup, objednávanie a použitie služieb
spoločnosti PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. – PSYCHOTREND
a Discovery Trend s.r.o.

 

1. Úvodné ustanovenia

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe služieb uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom služby a klientom.

Objednávkou, nákupom služieb a využívaním portálu potvrdzuje klient aj poskytovateľ služby svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Uzatvorením kúpnej zmluvy klient akceptuje, že akékoľvek použitie informácií a služieb a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách užívateľa a poskytovateľ služby za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

2. Základné pojmy

Poskytovateľ služby je spoločnosť PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. – PSYCHOTREND
so sídlom 95195 Obyce 633, Slovenská republika
IČO:37 321 102, DIČ 1044143188, IČDPH: SK1044143188
Registrácia: Obvodný úrad Nitra, č. ŽR: 407-3712

a

Discovery Trend s.r.o.
IČO:46 836 845, DIČ:2023605232, IČDPH:SK2023605232
so sídlom Sládkovičova 1, 94901 Nitra, Slovenská republika
zapísanej v : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro Vložka: 32716/N

Hlavné webové stránky: www.psychotrend.sk a www.discoverytrend.eu
E-mail: info@psychotrend.sk
M.: 0905955600

Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala a zakúpila služby na webových stránkach poskytovateľa služby.

Služba – predmet poskytovanej činnosti:

 • Poradenské a konzultačné služby
 • Profilovanie osôb
 • E - poradňa
 • E - Consulting
 • Koučovanie
 • Firemné a online vzdelávanie 
 • Publikácia odborných článkov a e-kníh
 • Sebapoznávanie fotografiou
 • Počítačové služby

Vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom v jeho aktuálnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa v jeho aktuálnom znení. Vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára na účely objednania služieb na hlavných webových stránkach www.discoverytrend.eu a www.psychotrend.sk a ich podstránkach. 

Odoslaním elektronickej objednávky klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v platnom znení v deň odoslania elektronickej objednávky. Klient sa zaväzuje zadať pravdivé a úplné informácie v elektronickom formulári. Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko klienta alebo názov spoločnosti
 • Adresu trvalého bydliska klienta alebo sídla spoločnosti
 • E-mailovú adresu a telefónne číslo klienta
 • Názov služby, o ktorú má záujem
 • Cenu za službu a spôsob platby
 • Súhlas s VOP

Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb a nepovažujú sa za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany poskytovateľa služby dôjde v deň úhrady celej výšky kúpnej ceny klientom a elektronickým potvrdením prijatia zo strany poskytovateľa služby. Týmto vzniká zmluva na diaľku medzi poskytovateľom služby a klientom. Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke a je pre klienta konečná. 

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a tým aj kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. VOP sú zverejnené aj na webových stránkach poskytovateľa služby www.discoverytrend.eu a www.psychotrend.sk.

 

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú objednávky, a to na webových stránkach poskytovateľa služby www.discoverytrend.eu a www.psychotrend.sk. Klient si objednáva predmet služby vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom týchto webových stránok. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP poskytovateľa služby a že s nimi súhlasí. Po odoslaní elektronickej objednávky dôjde klientovi Zálohová faktúra pre platbu za službu. Produkty a služby, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným vlastníctvom poskytovateľa služby, preto je klient oprávnený k ich používaniu len na vlastné účely bez šírenia a sprostredkovania tretím osobám.

 

4. Cena a spôsob platby

Cenník služieb portálu upravuje výšku odplaty za služby, splatnosť odplaty a spôsob úhrady. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a klientom. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeny cenníka a nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na portály.

Konzultačné služby na mieru

 • Ceny za poskytnutie konzultačných a vzdelávacích služieb sú stanovené Cenníkom. Zľavy môžu byť dohodnuté s klientom individuálne.
 • Za služby môže klient platiť bezhotovostne prevodom na účet, a to na základe faktúry, ktorá mu bude vystavená na základe záväznej objednávky.
 • V prípade objednávky služby na faktúru je objednávka záväzným dokumentom oprávňujúci poskytovateľa služby ku požadovaniu úhrady v dohodnutom čase, ako aj klienta ku požadovaniu dodania objednanej služby v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite.
 • Termín splatnosti faktúry je možné v súlade s požiadavkami dohodnúť individuálne.
 • V hotovosti na mieste poskytnutia služby

Elektronické knihy a iné služby s fixnou cenou

 • Za objednanú službu môže klient zaplatiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu zo svojho účtu, alebo cez platobnú bránu, ktorá umožňuje okamžité a pohodlné zaplatenie.
 • V prípade bezhotovostného prevodu je služba považovaná za zaplatenú až momentom pripísania finančnej sumy na účet poskytovateľa služby.

 

5. Dodacie podmienky

Služby môžu byť poskytované na základe dohody klienta a poskytovateľa služby kdekoľvek. Tieto dojednania musia byť jasne špecifikované a odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. Ak je predmetom predaja ekniha, dodanie sa uskutoční hneď po pripísaní peňazí na účet poskytovateľa služby. Klient berie na vedomie, že webové stránky s predajným formulárom nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa služby. Webové stránky poskytovateľa služby môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

6. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri objednaní služieb má klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov najneskôr do 14 dní. Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: info@psychotrend.sk vyhlásením, že odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku a s priložením zaslanej faktúry. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet klienta. Po odstúpení od zmluvy klient nebude mať právo na získanie a využitie bonusov vyplývajúcich zo zaplatených služieb.

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@psychotrend.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku klient nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol prispôsobený výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Klient stráca aj právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu nemôže od zmluvy odstúpiť. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok sú Podmienky používania a Licenčná dohoda a podmienky používania eKnihy.

Pristúpením k objednávke služieb alebo produktov na našich stránkach alebo zakliknutím políčka súhlasu s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky na zakúpenie našich poradenských služieb a elektronickej knihy prostredníctvom služieb, klient dáva najavo svoj jednoznačný súhlas so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami ako aj s Podmienkami používania a s Licenčnou dohodou a podmienkami používania eKnihy.

 

7. Ochrana osobných údajov

Odoslaním elektronickej objednávky klient vstupuje do obchodného vzťahu s poskytovateľom služby a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z. z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom, a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát klienta, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám. Údaje, ktoré Klient zadáva pri objednávke, sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s klientom.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z. z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Poskytovateľ služby a spracovateľ osobných údajov prehlasuje, že:

 • spĺňa všetky zákonné povinnosti, ktoré z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;
 • bude spracovávať osobné údaje Klienta v súlade so slovenským právnym poriadkom a v súlade s GDPR;
 • informácie spracováva výhradne v Európskej únii, ktorá zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • osobné údaje budú spracovávané manuálne, automatizovane a v elektronickej podobe.

Osobné údaje sa spracúvajú od okamihu poskytnutia osobných údajov Klienta, potrebných k uskutočneniu obchodnej transakcie alebo pre odber emailov od Poskytovateľa služby. Klient udeľuje súhlas s tým, aby mu poskytovateľ služby zasielal informácie o ponukách a novinkách služieb. Z odberu emailu sa môže Klient kedykoľvek odhlásiť, stačí kontaktovať Poskytovateľa služby elektronicky na adrese info@psychotrend.sk s uvedením, že žiada o zrušenie zasielania ponúk a informácií. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu odoberania emailov a informácií o novinkách a pokiaľ Klient výslovne nepožiadal o ukončenie odberu. Pri ukončení spracovania osobných údajov sa Poskytovateľ služby zaväzuje osobné údaje zo záznamov už viac nepoužívať k opätovnému kontaktovaniu Klienta. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo Poskytovateľ služby nebol upozornený inak, vychádza sa z toho, že do záznamov Klient nevkladá zvláštnu kategóriu osobných údajov, v opačnom prípade robí tak na vlastnú zodpovednosť. Bližšie info viď aj v Prehlásení o ochrane osobných údajov

 

8. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom neupravené týmito VOP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky:
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
• GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka).
• Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Písomnou dohodou medzi poskytovateľom služby a klientom sa môžu zmluvné strany dohodnúť odchylne od ustanovení VOP. V prípade rozporu zmluvy a VOP, majú prednosť zmluvné ustanovenia. Zmluvné vzťahy sa spravujú v VOP účinnými v čase vzniku tohto vzťahu. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP uverejnením ich aktualizovaného znenia na web stránke. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2017. Uverejnením nových VOP pôvodné strácajú platnosť.

Licenčná dohoda a podmienky používania eKnihy

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len "Klient") a spoločnosťou PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. – PSYCHOTREND a Discovery Trend s.r.o.(ďalej len "Poskytovateľ"), ktorá je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh.

Elektronický obsah bude považovaný za poskytovateľom licencovaný klientovi, ak poskytovateľ neurčí inak. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Klient nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať ani popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu.

Klient berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované a takáto licencia je nevýhradná.

Práva klienta vyplývajúce z tejto Licenčnej dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že klient nedodrží ktorékoľvek z jej ustanovení. V prípade takéhoto ukončenia poskytovateľ môže zamedziť prístupu klienta k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov klientovi a tento musí ukončiť akékoľvek používanie elektronického obsahu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Licenčnú dohodu na základe vlastného uváženia. Urobí tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.discoverytrend.sk. a www.psychotrend.sk. Využívanie elektronického obsahu klientom nasledujúce po zmene je považované za jeho súhlas so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Klient berie na vedomie a súhlasí, že používa elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním elektronického obsahu klientovi vznikne. Služba a elektronický obsah je poskytovaný v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a klient nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak. 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Podmienky sa vzťahujú na všetkých užívateľov týchto internetových stránok. Zriaďovateľom vyššie zmienených internetových stránok je PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. – PSYCHOTREND a Discovery Trend s.r.o., ktoré sú oprávnené vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

 • Do obsahu či technickej podstaty stránok nie je dovolené zasahovať akýmkoľvek spôsobom a právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení stránok alebo akejkoľvek ich časti, má len zriaďovateľ.
 • Aktuálne podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
 • Používanie internetových stránok je bezplatné a ich účelom je najmä informovať. Tieto stránky, alebo ich časti je možné užívať len pre vlastnú potrebu a zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, nie je právnym úkonom, ktorý smeruje ku vzniku právneho vzťahu medzi zriaďovateľom a užívateľom, s výnimkou týchto podmienok.
 • Zmeny v uvedených podmienkach je oprávnený vykonávať len zriaďovateľ.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje zriaďovateľ, pričom neručí za správnosť a úplnosť informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Zriaďovateľ môže kedykoľvek meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
 • Poradenské a konzultačné analýzy a odpovede posielané na otázky užívateľov, ktoré adresujú poskytovateľovi služieb prostredníctvom webových formulárov a iných kontaktných adries, predstavujú osobné stanovisko, názor, poskytovateľa služieb k životnej situácii užívateľov a k ich osobnosti. Je na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľov, do akej miery ho budú rešpektovať a aplikovať ho vo svojom živote.
 • Návštevníci a užívatelia webových stránok a príslušných sociálnych sietí zriaďovateľa môžu používať ich obsah len informatívne a na vlastné riziko.
 • Zriaďovateľ nie je povinný dozerať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusii, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok alebo pridružených profiloch na sociálnych sieťach. Vyhradzuje si právo odstrániť príspevky, ktoré obsahujú akúkoľvek protiprávnu alebo inak neprijateľnú informáciu.

 

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie