Panel používateľa

Muž a žena. Obaja z jednej planéty

27.02.2015, PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD.

Fotografia k článku Dr. Ľuboša Ďurdiaka | Muž a žena. Obaja z jednej planéty.V medializovaných článkoch na tému rozdielnych vlastností človeka v závislosti od jeho pohlavia sa môžeme stretnúť s rôznymi protichodnými názormi, mapujúcimi problematiku iba povrchne. Je to spôsobené najmä tým, že bádania mozgu muža a ženy, ako aj celkového vplyvu genetiky a hormónov na život človeka je ešte len na začiatku a mnohé veci nevieme ešte vysvetliť napriek tomu, že určité rozdiely vo vonkajších prejavoch v správaní mužov a žien si uvedomuje ľudstvo už dlhú dobu. Mnohé tvrdenia sú dnes iba hypotetickými predpokladmi, pričom niektoré médiá ich nesprávne interpretujú ako finálnu pravdu.

Ako som spomenul, určité rozdiely vo vonkajších prejavoch v správaní mužov a žien sú badateľné. Dodnes sa však nevie, čo môže byť ich presnou príčinou. Podľa môjho názoru príčinou istých rozdielov nie je iba jediný faktor. Je to komplex faktorov, ktoré neustále na seba vzájomne pôsobia a tak sa dynamicky ovplyvňujú.

Silný vplyv na správanie muža a ženy má kultúra, v ktorej človek žije a v rámci ktorej je formovaný tradíciami, výchovou, ale aj mediálnymi vplyvmi. V každej spoločnosti sa z generácie na generácie odovzdávajú tzv. kultúrne vzorce správania, niektoré sú typické iba pre jednotlivé regióny sveta. Ide o kultúrno-historicky podmienené vzorce správania, ktoré sa prejavujú v konaní mužov a žien formu obyčajov a tradícií a myslím si, že práve tento faktor spôsobuje veľké navonok pozorovateľné rozdiely v správaní mužov a žien. /Ak niekto veľa cestuje po cudzích krajinách, tak by vedel rozprávať o sile vplyvu takýchto návykov a mravov miestnych obyvateľov na ich odlišné správanie. Napr. v Saudskej Arábii ženy nešoférujú, lebo to majú zakázané, muži, ktorí tam šoférujú, zasa vôbec nerešpektujú žiadne dopravné predpisy, muži nechodia do obchodných domov, lebo ich tam nepustia, sú určené len pre ženy, nevestu svojmu synovi hľadá výhradne jeho matka, ženy a muži v tejto krajine vôbec netancujú, v Thajsku sa zasa ženy vôbec nemôžu zúčastňovať obchodných rokovaní, kým vstúpite do náboženských budov, musíte sa vyzuť, pri privítaní vám nikto domáci nepodá ruku, za hrubý priestupok sa považuje dávať si nohu cez nohu a smerovať s ňou na druhú osobu atď./.

Hovorí sa napríklad, že ženy sú zodpovednejšie a viac zamerané na detaily v porovnaní s mužmi a preto bývajú na pohovory lepšie pripravené. Možno to však pramení iba z rozdielnych postojov mužov a žien k výberovému konaniu, pretože v celom svete sa ženy oveľa ťažšie zamestnávajú v manažérskych pozíciách a preto, ak sa žena rozhodne ísť na takýto pohovor, môže pristúpiť k svojej príprave oveľa zodpovednejšie ako väčšina mužov, aby tým zvýšila svoje šance v tejto spoločensky znevýhodnenej situácii. Vplyv sociálneho prostredia je zjavný aj v tom, že ženy boli po celé stáročia spoločnosťou vychovávané k tomu, aby boli poslušné, prívetivé, láskavé a empatické. Takéto správanie sa potom v spoločnosti od nich očakávalo, čím bol na ne vyvíjaný určitý tlak, aby sa prispôsobili. To sa potom premietlo do ich hodnotových systémov a postojov a následne do ich správania, v ktorom sa naučili tieto očakávania uplatňovať vďaka svojej autoregulácii oveľa častejšie ako muži a to mnohokrát aj napriek tomu, že sa s tým vo svojom vnútri nestotožnili.

Ďalším faktorom, ktorý podľa môjho názoru intenzívne vplýva na správanie ľudí, je hormonálna výbava muža a ženy, ktorá vyplýva z rozdielnej genetiky oboch pohlaví. Hormonálny systém vplýva na náš organizmus, na naše nálady, prežívanie a správanie oveľa intenzívnejšie, ako si uvedomujeme a to už od nášho počatia. Je napríklad zaujímavé, že hoci je pohlavie embrya určené už v momente oplodnenia, niekoľko nasledujúcich týždňov vnútromaternicového vývinu sa všetky orgány vyvíjajú rovnako u muža aj u ženy a to až do momentu, kým semenníky mužského embrya nezačnú vylučovať hormón testosterón. Až tento usmerní vývoj dovtedy úplne totožných orgánov tak, aby sa z nich vyvinuli mužské alebo ženské pohlavné orgány.

Hormóny a ich hladina v našom organizme stimulujú striedanie našich denných cyklov, stav bdelosti a spánku, pôsobia na zmeny našich nálad, regulujú metabolizmus aj reprodukčný cyklus, pripravujú organizmus na párenie, boj alebo útek. Hormóny pripravujú organizmus aj na nové vývinové obdobia v našom živote, napríklad na pubertu, rodičovstvo, menopauzu, andropauzu. V širokej verejnosti je asi jeden z najznámejších hormónov serotonín, ktorý ovplyvňuje našu náladu v pozitívnom smere. Okrem nálady ovplyvňuje aj našu pamäť alebo spánok. Koncentráciu pozornosti a kreativitu zasa ovplyvňuje tzv. acetylcholín, ale aj dopamín. Estrogén ako tzv. ženský hormón intenzívne vplýva na nálady a správanie žien a to rôzne počas ich 28 dňového cyklu každý mesiac. Hormóny v ženskom organizme spôsobujú zmeny ich prežívania a správania aj počas tehotenstva.

Testosterón je hormón, ktorý sa vyskytuje v organizme muža aj ženy, ale v rozdielnych hladinách. Zistilo sa, že záujem o manažérske a topmanžérske pozície u žien je nižší, ak nemajú dostatok testosterónu a naopak, uznávané manažérky mávajú zvyčajne vyššiu hladinu testosterónu v porovnaní s ostatnými ženami, v porovnaní s mužmi však vždy oveľa nižšiu. Často takéto ženy vyzerajú aj viac "mužnejšie". Rozvojom moderných výdobytkov v našej spoločnosti sa však dnes zisťuje, že muži sú o niečo "ženskejší", ako boli kedysi. Predpokladá sa, že jednou z príčin môže byť to, že pôda i vzduch sú ľudskou činnosťou stále viac znečistené estrogénom, ktorý je typicky ženským hormónom.

Geneticky podmienený je aj ďalší faktor, ktorý vplýva na rozdielne prejavy u mužov a žien. Je ním ľudský mozog, ktorý sa odlišuje medzi mužom a ženou nielen v jeho veľkosti a hmotnosti, ale aj v tom, ako sú využívané obidve hemisféry. Muži viac využívajú mozog tak, že jedna z hemisfér je vždy dominantnejšia. Znamená to, že ak využívajú viac pravú hemisféru, ich priestorová orientácia a predstavivosť je lepšia, ako u žien. Ak využívajú intenzívnejšie ľavú hemisféru, dokážu podať lepšie výsledky pri riešení slovných matematických úloh. Ženy zasa majú výhodu, že vedia lepšie využívať svoje hemisféry pri ich súčasnom zapojení do psychických procesov. Môžu tak byť efektívnejšie v artikulačnej oblasti, majú lepšiu vizuálnu pamäť a tak dokážu lepšie identifikovať a rozoznávať predmety. Vďaka tomu môžu podať aj lepšie výkony v aritmetických úlohách.

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré tiež zasahujú do individuálnych prejavov medzi ľuďmi, sú vrodené predispozície, s ktorými prichádzame na tento svet. Stále jednoznačne nevieme, či rozdiely vyplývajúce z tejto individuality každého človeka pramenia iba z genetiky, alebo je tu ešte iný duchovný aspekt, ktorý nám nie je známy a napriek tomu môže ovplyvňovať to, s akými predpokladmi sa rodíme. Isté však je, že rozdiely v prežívaní a správaní sú aj medzi jednovaječnými dvojčatami, nie to ešte medzi ľuďmi s rôznou genetickou výbavou, s rôznym pohlavím a z rôzneho kultúrneho prostredia.

Fotografia k článku Dr. Ľuboša Ďurdiaka | Muž a žena. Obaja z jednej planéty.Pri posudzovaní rozdielov v prejavoch medzi ľuďmi, ako aj medzi mužmi a ženami navzájom, je vždy potrebné brať do úvahy celú osobnosť človeka. Myslím si, že existuje biologická, sociálna, ale aj psychologická a aj určitá spirituálna podmienenosť rozdielnosti v myslení a správaní ľudí, medzi mužmi a ženami nevynímajúc. Je jasné, že nie sme rovnakí ani v rámci toho istého pohlavia, preto nemôžeme od seba navzájom očakávať, že budeme vo všetkom rovnako správne pochopení. O to viac to platí medzi rozdielnymi pohlaviami. Ale ako sme už mnohokrát v histórii boli svedkami, tento rozdiel medzi mužmi a ženami nie je taký veľký, aby ho človek nedokázal v prípade potreby preklenúť. Prejavy muža a ženy nie sú vyhradené iba pre jedno pohlavie a muž dokáže úspešne zastávať aj typicky ženské roly a žena mužské.

 

"Povieme Vám aj to, čo Vám iní povedať nevedia... a budete stále v predstihu!"

Copyright © 2015 PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. - PSYCHOTREND & Discovery Trend s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Obsah odborného článku na tejto stránke je chránený autorským právom a inými príslušnými platnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv a duševného vlastníctva. K akémukoľvek použitiu tejto stránky (napr. kopírovanie autorských myšlienok a obsahu článku) je potrebné písomné povolenie od ich autora a uvedených spoločností.

Agentúra PSYCHOTREND & Discvery Trend

Precestoval som celý svet, a musím uznať, že s takýmto fenoménom sa človek len tak ľahko alebo často zasa nestretne!
Akad. mal. Frank Jalšovský
výtvarník a prezident Discovery Fine Arts Inc.

Unikátnosť konzultácií spočíva v tom, že v pomerne krátkom čase spoznáte možnosti, ktoré Vám dokážu zjednodušiť a skrátiť náročnú cestu za stanoveným cieľom. Investované prostriedky do akýchkoľvek služieb pána Ďurdiaka prinášajú zhodnotenia vo vnútornom postoji ako aj v dosahovaných výsledkoch.
Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov, členka dozornej rady Doprastav, a.s.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: "Kto neskúsil, neuverí!".
Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.

Ukázalo sa, že už po niekoľkých málo sedeniach si odborný poradca rýchlo získal dôveru a dokázal identifikovať a pochopiť potreby účastníkov poradenstva. Svojim poradenským prístupom prispel k lepšiemu poznaniu ich potenciálu ako aj ich slabších stránok.
Ing. Richard Páleník
riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Ďurdiak je človek s mimoriadnou schopnosťou v pozitívnom zmysle slova vidieť "do človeka". Jeho analyticko - psychologické danosti sú nezvyčajné. Je až neuveriteľné, že celý proces sa "odohrá" za relatívne krátky čas, ale tento čas určite patrí k tým, na ktorý sa nezabúda.
Ing. Milan Jalšovský
riaditeľ obchodného zastúpenia pre SRSCHRACK SECONET AG

Doterajšie skúsenosti s poradenskou a školiacou činnosťou boli úplne iné a originálny prístup PaedDr. Ľ. Ďurdiaka, PhD. dokázal zmeniť názor na poradenstvo aj tých najväčších skeptikov.
Ing. Peter Daubner
riaditeľ obchodného zastúpenia CAPITOL, a.s.

Štýl fotografovania a výsledné fotografie, ktoré som si sama vyskúšala u doktora Ľuboša Ďurdiaka, sú o vystihnutí čŕt osobnosti človeka, jeho duše, je to ako dobrý portrét dobrého maliara. Takéhoto fotografa, ktorý je zároveň aj dobrým psychológom, odporúčam každému.
MUDr. Jana Kelová, CSc.
majiteľka spoločnosti Benevita s.r.o.

Prejsť na:

google.com/+ĽubošĎurdiak

VŠETKY REFERENCIE

My v médiách

Rýchly kontakt

Objednávka

E-poradňa
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie